Adatkezelési tájékoztató

Utolsó frissítés: 2021. jún. 7. 11:35

ELEVE Applikáció

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait, és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Magyarhang Nonprofit Kft. mint adatkezelő (a továbbiakban: Magyarhang) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

Adatainak kezelése az Európai Unió általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik. 

A Magyarhang elkötelezett a Felhasználó személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Magyarhang a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A kezelt adatokat a Magyarhang a felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára.

A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés egyik fontos garanciája, hogy hozzájárulását a Felhasználó bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. A Felhasználó adataival kapcsolatos jogokra vonatkozó információkat az adatkezelési tájékoztató VI. pontjában részletesen is megismerheti.

A Magyarhang a GDPR 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

A Magyarhang adatai:

Név: Magyarhang Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság

Székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 52. 4. em. 1.

Nyilvántartási szám: Cg. 01-09-320321

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26253851-1-42

Telefonszám: +36702033476

E-mail: mienk@ahang.hu

 

Hogyan és miért használjuk fel személyes adatait?

Személyes adatait minden esetben a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük, és azokat minden esetben közvetlenül a Felhasználótól gyűjtjük be. Attól függően, hogy csupán szavazással, petíciók, kezdeményezések aláírásával, illetve szervezésével fejezi ki véleményét, vagy aktívan kapcsolatban szeretne maradni velünk, a Magyarhang az alábbiak szerinti adatait kezeli:

Kezdeményezésekben való részvétel

Hogyan működik és milyen adatokat kezel az ELEVE applikáció?

Az Apple Store-ból és a Google Play áruházból letölthető ELEVE applikáció (a továbbiakban: Applikáció) azt a célt szolgálja, hogy felhasználói elektronikus úton, személyazonosságuk és részvételi jogosultságuk ellenőrzése mellett, de biztonságosan és harmadik személyek számára titkosan vehessenek részt a Magyarhang és a vele együttműködő szervezetek által szervezett kezdeményezésekben (szavazásokban, petíciókban és egyéb közösségi véleménynyilvánítási formákban).

Jogosultság ellenőrzése online aláírás esetén az Ügyfélkapuról letöltött személyes adatok segítségével

Amennyiben egy kezdeményezésben részt kíván venni, jogosultságának ellenőrzése érdekében az Applikáció a mobiltelefon beépített böngészőjében megnyitja a kormányzati Ügyfélkapu oldalt, ahol a bejelentkezési adatait közvetlenül az ügyfélkapus felületre írhatja be. Ezeket az adatokat az Applikáció nem tárolja. A bejelentkezést követően az Ügyfélkapuról a jogosultság megállapításához szükséges adatok a telefonjának ideiglenes memóriájába kerülnek letöltésre, majd ellenőrzés után azonnal megsemmisülnek. Az Applikáció itt a Felhasználót segíti a nyilvántartott adatainak közvetlen letöltésében (ez a művelet megegyezik a nyilvantarto.hu-ról a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott saját aktuális adatok megismerésére vonatkozó felhasználói kérelem benyújtásával és erre válaszul az Ügyfélkapu által generált oldal megküldésével).

Az Ügyfélkapuról lekért adatok közül az Applikáció ellenőrzi az adott kezdeményezés (szavazás) paraméterei szerinti megfelelőséget, és a Felhasználó szavazatához a megfelelés tényére vonatkozó információt kapcsol. Ez általában életkoradat, valamint irányítószám alapú megfeleltetést jelent.

Az ELEVE applikáció kiszolgáló rendszere a dupla szavazás elkerülése érdekében egy nem visszafejthető matematikai algoritmus használatával (SHA 256) titkosítja és az adott kezdeményezésben meghatározott ideig tárolja a kezdeményezés oldalán egyértelműen megjelölt egyedi azonosítót, amely ezek egyike lehet: személyi igazolvány sorszáma, lakcímkártya sorszáma vagy személyes azonosító száma.

Amennyiben az irányítószám-szintű lakóhely-azonosításnál pontosabb adatra van szükség, mert például egy kezdeményezés nem egy egész kerületre vagy településre terjed ki, azonosítási célból külön beleegyezéssel pontosabb lakcímadatot is bekérhetünk a Felhasználótól.

A kezdeményezés során leadott szavazatok visszavonására, törlésére nincs lehetőség, hiszen az alkalmazott technikai megoldásból következően a Felhasználó által leadott szavazatot nem lehet azonosítani.

Azonosítás fizikai helyszínen, igazolvánnyal

Amennyiben az adott kezdeményezésen az Applikáción keresztül és offline módon, papír alapon is részt lehet venni, úgy a részvételi jogosultság megállapításához önkénteseink ellenőrizhetik a Felhasználó lakcímét, illetve a kiszolgáló rendszerrel egyeztethetik a kezdeményezésben meghatározott egyedi azonosítót.

Ennek tárolása minden esetben vissza nem fejthető matematikai képlet alkalmazásával (SHA 256) történik, ezért a rendelkezésünkre bocsátott azonosító adat csak a másodperc töredék részéig, a jogosultság megállapításának idejéig áll a rendelkezésünkre. E vissza nem fejthető karaktersorok segítségével ugyanakkor ki tudjuk zárni azt, hogy bárki kétszer nyilvánítson véleményt az adott kezdeményezésben, mivel a létrehozott kódsorokból megállapítható, hogy azok azonos vagy különböző személyes adatokhoz tartoznak.

Amennyiben az irányítószám-szintű lakóhely-azonosításnál pontosabb adatra van szükség, mert például egy szavazás nem egy egész kerületre vagy településre terjed ki, azonosítási célból külön beleegyezéssel pontosabb lakcímadatot is bekérhetünk. A kezdeményezésben leadott szavazatok, vélemények visszavonására, törlésére nincs lehetőség, hiszen az alkalmazott technikai megoldásból következően egy adott felhasználó által leadott szavazatot, véleményt nem lehet azonosítani.

 

Kezelt adatok, jogalapok és célok

A fentiek szerint az Applikáció működtetése során személyes adatként a kezdeményezésben való részvétel során, szavazat leadása esetén a Felhasználó irányítószámát, pontosabb lakcímadatát, életkorát, petíció esetén vezeték- és utónevét, emellett a természetes személyazonosító adataiból és a lakcímkártya-számából képzett, visszafejtésre alkalmatlan, ezért személyes adatnak már nem minősülő egyedi kódsorrá alakított személyi igazolvány sorszámot, lakcímkártya sorszámot vagy személyes azonosító számot kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó kifejezett hozzájárulása, amelyet az Applikációban az adatai megadásakor egy csúszka segítségével adhat meg, illetve e csúszka segítségével bármikor vissza is vonhat.

 

Meddig kezeljük a Felhasználó adatait?

Életkorát, irányítószámát és lakcímadatát csupán a részvételi jogosultság ellenőrzésének rövid, a szavazást megelőző másodpercekben lezajló folyamata alatt használja szerverünk, ezt követően ezek az adatok nem kerülnek mentésre.

A személyi igazolvány sorszámából, lakcímkártya sorszámából vagy személyes azonosítóból képzett vissza nem fejthető kódsort mint egyedi azonosító jellegtől megfosztott adatot a szavazás eredményének kihirdetéséig tároljuk. Ez az időpont általában a szavazás előre meghirdetett lezárásának időpontjával azonos, amennyiben pedig az a szavazatok összeszámolásának esetleges időigénye miatt ettől eltér, úgy e későbbi időpontot a szavazás meghirdetésekor külön feltüntetjük.

 

Marketingcélú adatkezelés

Valamely kezdeményezésben való részvétel esetén az applikáción keresztül kérdéssel fordulunk a Felhasználóhoz, amelyben e-mail címe, neve és irányítószáma marketingcélú kezeléséhez kérjük a hozzájárulását. Az adatkezelés célja, hogy egyéb kezdeményezésekről, aktivista tevékenység lehetőségéről és a közélethez kapcsolódó eseményekről tájékoztathassuk. Adatkezelésünk jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó kifejezett hozzájárulása. Ezt az Applikáción belül az adatbekérés űrlapjának kitöltésével és a vonatkozó adatkezelési nyilatkozat(ok) egyértelmű kipipálásának segítségével teheti meg a Felhasználó. A hozzájárulás visszavonására a hivatkozott adatkezelési nyilatkozatokban biztosított módokon van lehetőség.

Marketingcélból kezelt adatait hozzájárulása visszavonásáig, de legfeljebb három évig tároljuk.

 

Adatvédelmi megállapodás az általunk foglalkoztatottakkal

A Magyarhang felelősséget vállal az összes írásos vagy szóbeli információ és adat titkosságáért. Megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel és eljárásokkal biztosítjuk, hogy csak az erre felhatalmazottak férhessenek hozzá a személyes adatokhoz. Ezek a munkavállalók vagy önkéntes szerződés alapján foglalkoztatott személyek megállapodást írnak alá a személyes adatok felelős és titkos kezeléséről a jelenlegi adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatos tapasztalatok alapján.

 

Az adatok továbbítása és feldolgozása

A Magyarhang mint adatkezelő az Applikáció működtetésére adatfeldolgozóként igénybe veszi a Linkensphere Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 1134 Budapest, Bulcsú utca 21B. 3. em. 4., nyilvántartási száma: Cg. 01-09-343555, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 26764722-2-41). Az adatfeldolgozó tagjaival és foglalkoztatottjaival szemben a Magyarhang az adatfeldolgozó útján ugyanazokat az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényesíti, mint saját foglalkoztatottjaival szemben.

Az adatkezelő az adatkezelés során adatfeldolgozókat vesz igénybe, melyek tevékenységéért ugyanúgy felel, mint a saját tevékenységéért. Az adatfeldolgozók személyi köre szintén változhat, de azok kizárólag az alábbi kategóriákba tartoznak:

a) elektronikus levelezési szolgáltató,

b) helpdesk rendszer szolgáltató.

Az adatkezelő kérésre felvilágosítást ad a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatba került címzettek és adatfeldolgozók pontos személyéről és az adattovábbítás egyéb részleteiről.

 

Panaszkezelés

Az ELEVE szolgáltatásokra nem vonatkozik panaszkezelési kötelezettség. Amennyiben a szolgáltatásunk használata során problémát észlel, vagy a szolgáltatással kapcsolatban szeretne panaszt tenni, írjon nekünk a support@eleve.hu e-mail címre. A panaszkezelés során kezelt és tárolt személyes adatait maximum 180 napig kezeljük. 

 

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

A Magyarhangnak megadott adatai kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is. Ebben az esetben a hozzájárulása alapján kezelt adatait haladéktalanul töröljük.

A Felhasználó bármilyen jogalapon kezelt adatának törlését kérheti emellett akkor is, ha a Felhasználó szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat európai uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését is. (A szavazat megváltoztatását ugyanakkor nem kérheti - ezt az adatot ugyanis a személyhez nem köthetően tároljuk, és ezért kérésére sem tudjuk törölni. Ugyanakkor éppen erre tekintettel a szavazat nem minősül a Felhasználó személyes adatának).

Bármikor tájékoztatást is kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatairól, amelyeket kezelünk. Ezeket a kéréseit ingyenesen teljesítjük.

Rendelkezési és hozzáférési jogait - éppen a Felhasználó adatainak védelme érdekében - csak előzetes azonosítást követően tudja a Magyarhang biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait és panaszait az applikáción keresztül, vagy nálunk marketingcélból regisztrált e-mail címéről küldött e-mailben jelentse be. Ha ez nem lenne lehetséges, akkor telefonon (+36702033476), illetve a support@eleve.hu e-mailen keresztül jelezze felénk kérését. Ilyen esetben a jogainak gyakorlásához meg kell győződnünk a Felhasználó személyazonosságáról annak érdekében, hogy jogosulatlan személy az adataival ne rendelkezhessen.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatait jogellenesen kezeltük, illetve sérültek az információs önrendelkezési joghoz kapcsolódó jogai, ezzel kapcsolatos igényét a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez benyújtott keresettel érvényesítheti. Érdekeinek, jogainak védelme érdekében ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) is fordulhat.